บริษัท Mystery Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้าน New Media...ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการเปิดตัวด้วย
สื่อโฆษณาที่ชื่อว่า 7-Station ซึ่งเป็นสื่อโฆษณาในลักษณะของจอ Plasma ขนาด 42" ติดตั้งที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น โดยหันจอออกด้านนอก ให้บริการ 
ทั้งภาพ และเสียง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 40 ล้านคนต่อเดือน
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่พัฒนาสื่อโฆษณาใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับทำเลใหม่ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มป้าหมายได้อย่างครอบคลุมชัดเจน
Mystery Co., Ltd. is a company related to the providing the New Media business. Since company was established until now we are well known and has successful. Starting with a launch of advertising called the 7-Station; an advertisement in the form of Plasma Screen 42" installed and published at a convenience store, 7-11. The screens display outward with the audio and video services for accessing the target market more than 40 million people per month.
The company has committed to developing new media. This will blend modern technology with a new location  which is able to cover and access all target market very well.